Diskuze o rozvoji elektromobility či bateriových systémů v energetice

8.2.2022 |

EU připravuje nařízení o bateriích, jeho cílem je zvýšit jejich environmentální udržitelnost. Míra informovanosti veřejnosti je velmi nízká, osvětu brzdí i dezinformace, říká šéf Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. Nakládání s bateriemi je důležitým tématem i pro Ministerstvo životního prostředí ČR

8. února 2022, Praha – Diskuze o rozvoji elektromobility či bateriových systémů v energetice i průmyslu ukazuje, že mezi velkou částí veřejnosti stále převládá řada mýtů o bateriích, zejména z pohledu toho, co se s nimi stane na konci jejich životnosti. Již dnes povinnost recyklovat baterie, stejně jako např. solární panely, stanovuje zákon o výrobcích s ukončenou životností. 

Komplexní nastavení pravidel celého životního cyklu baterií potom přinese nařízení EU, které se aktuálně projednává pod taktovkou francouzského předsednictví a jehož finální znění by měla v druhé polovině letošního roku dokončit, během svého půlročního předsednictví v Radě EU, Česká republika. 

Deklarovaným cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií po celou dobu jejich životnosti a tím přispět k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). „Nařízení významně zvýší udržitelnost celého životního cyklu baterií na území EU, tedy od snížení uhlíkové stopy při výrobě baterií, přes stanovení obsahu recyklovatelného materiálu až po druhotné využití (tzv. „second-life of batteries“) a následnou recyklaci,“ oceňuje přípravu tohoto klíčového právního aktu výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek. 

 „Právě projednávané nové nařízení o bateriích se stane významným právním předpisem v oblasti, která se má v Evropě dynamicky rozvíjet. Přináší komplexní požadavky týkající se „života“ baterie od počátku až do doby, kdy se z ní stává odpad. Nařízení stanoví podrobné náležitosti na označování baterií, na omezování nebezpečných látek, sdílení informací v celoevropském systému, vyšší cíle sběru, zahrnutí dalších druhů baterií, sledování uhlíkové stopy a řadu dalších. Nařízení o bateriích bude i důležitým tématem předsednictví ČR v Radě EU,“ uvádí ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR Jan Maršák.

Snaha EU o zvýšení udržitelnosti výroby baterií

Celá řada procesů od získávání drahých kovů až po recyklaci baterií sice ještě není zcela bez problémů, před tím bychom neměli zavírat oči. Avšak minimálně Evropa i samotní výrobci jsou si těchto handicapů vědomi. Proto Evropská unie ve spolupráci s členskými státy dokončuje nové nařízení o bateriích, jenž definuje výzvy, kterým masivní rozšíření baterií na našem kontinentu čelí a zároveň představuje jejich řešení. Tento přelomový právní akt by tak měl být důležitou odpovědí na většinu kritických hlasů vůči udržitelnosti celého životního cyklu baterií v elektromobilitě, energetice i průmyslu. 

Právě probíhá připomínkování tohoto evropského nařízení, které má za ČR na starosti Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Asociace AKU-BAT CZ spolu s dalšími oborovými organizacemi rovněž přispívají k co nejlepšímu nastavení tohoto nařízení. 

Nejedná se však o první projekt EU pro řešení problému s udržitelností baterií. Již před několika lety totiž Evropská komise spustila projekt Evropské bateriové aliance, která si klade za cíl vytvoření vlastního konkurenceschopného a udržitelného hodnotového řetězce výroby bateriových článků, tedy včetně plánu postupného snižování závislosti EU na dovozu a zpracování materiálů pro výrobu akumulátorů. Nařízení o bateriích však stanovuje zcela konkrétní kritéria. 

Co nařízení EU o bateriích přinese konkrétně?

Cílem nařízení je zajistit, aby baterie uvedené na unijní trh byly udržitelné a bezpečné po celý svůj životní cyklus. Procesy recyklace by měly nabízet přiměřenou rovnováhu mezi cenovou dostupností, energetickou účinností, šetrností k životnímu prostředí a bezpečností. Návrh nového nařízení obecně podporuje znovupoužití elektrických článků a baterií a vzniká v souladu s Akčním plánem Komise pro oběhové hospodářství. 

Významnou úlohu tak bude hrát i „druhý život baterie“(second-life of batteries), kdy budou baterie z elektromobilů po poklesu své kapacity na 70 – 80 % ještě dalších mnoho let využívány ve stacionárních úložištích energie, která již dnes existují a jsou připravena na budoucí příliv vysloužilých baterií, kterých je dnes vzhledem k již poměrně dlouhé životnosti ještě poměrně málo. „Toto řešení nejen pro ČR představily jako první u nás společnosti z řad členů asociace AKU-BAT CZ, rádi proto zájemcům poskytneme další informace,“ dodává Jan Fousek. 

„Rodný list“ baterií – data od těžby až po recyklaci

Všechny baterie použité v EU budou např. muset obsahovat prohlášení o uhlíkové stopě, a to již pravděpodobně od roku 2024. O dva roky později by již měly být vybavené štítkem, zařazujícím danou baterii do třídy dle uhlíkové stopy. Veškeré informace budou obsaženy v QR kódu, natisknutém nebo vyrytém viditelně, čitelně a nesmazatelně na baterii. 

Od roku 2027 se také bude muset uvádět obsah recyklovaného materiálu v technické dokumentaci obsahující informace o množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu, získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu. Po roce 2030 již dle stávajícího návrhu nebude možné vůbec využívat baterie, které nebudou obsahovat stanovené minimální množství výše zmíněných látek, které nebudou pocházet z odpadu. 

Důraz na udržitelnost celého životního cyklu baterií potvrzují i další části nařízení: požadavky na výkonnost a trvanlivost baterií, na nakládání s bateriemi na konci životnosti, rozšířená odpovědnost výrobce, sběr a přeprava odpadních baterií, jejich zpracování a recyklace, požadavky na další využití/repase. 

Jednou z klíčových a zároveň rozsáhlých oblastí, které připravovaný unijní právní akt řeší, je samozřejmě otázka bezpečnosti. Důraz je tedy v rámci připomínek členských zemí kladen např. na nakládání s nebezpečnými látkami či požární ochranu. Mj., aktualizovaný manuál k požární ochraně baterií i pro fotovoltaické systémy připravuje Asociace AKU-BAT společně se Solární asociací. 

 

Recyklace baterií – již dnes zakotvena v zákoně o výrobcích s ukončenou životností

Na baterie v průmyslu, energetice i v elektromobilech se vztahují obdobná pravidla, jako třeba na malé tužkové baterky. Každý, kdo se jich chce zbavit jako odpadu, je musí odevzdat k recyklaci. Jejich výrobci mohou řešit tyto záležitosti individuálně, nebo prostřednictvím tzv. kolektivních systémů, které plní povinnosti za výrobce. Po celém světě se postupně budují kapacity na recyklaci baterií podle toho, jak bude vysloužilých zařízení přibývat. Problém se tedy řeší a nezapomnělo se na něj. Podpora recyklace baterií a posílení infrastruktury k jejich recyklaci jsou podstatnými tématy i pro MŽP ČR.

 

O asociaci

Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti ukládání energie, flexibility a elektromobility. Členy jsou významné energetické a technologické firmy, významní hráči na poli obnovitelných zdrojů, banky, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, průmyslové podniky, teplárny, asociace, univerzity, poradenské a právní firmy, společnosti zabývající se výstavbou nabíjecí infrastruktury, vývojem SW pro energetiku či obchodem s elektřinou. 

AKU-BAT je zakládajícím členem Svazu moderní energetiky, jehož je Jan Fousek (ředitel AKU-BAT CZ) členem představenstva.

Diskuze o rozvoji elektromobility či bateriových systémů v energetice