Proč se stát členem

Naše členská základna je oborově velmi diverzifikovaná. Naši členové jsou představitelé nejvýznamnějších oborů energetiky, jejichž hlasy jsou opravdu slyšet – na ministerstvech, státních institucích i v médiích. Spojení těchto důležitých lidí v jedné asociaci znamená vytvoření silného celku, který je schopen iniciovat změny v rámci prosazení akumulace jako plnohodnotné součásti elektrizační soustavy.

Členství v Asociaci pro akumulaci energie AKU-BAT přináší členům mnoho výhod:

  • Legislativa – příležitost aktivně se podílet na tvorbě nových zákonů a mít přístup k nejnovějším informacím o probíhajících i chystaných legislativních změnách v ČR i v EU
  • Byznys – možnost vzájemného obchodního propojení mezi členy asociace na interních setkáních
  • Informace – přístup k aktuálním informacím v podobě pravidelných reportů, newsletterů a setkávání členů
  • Kontakty – přímý kontakt s vrcholnými představiteli ministerstev, vysoce postavenými pracovníky státních energetických institucí a top manažery energetických a průmyslových firem
  • Média & konference – možnost společných výstupů v médiích a na konferencích
  • Spolupráce – úzká koordinace aktivit s ostatními asociacemi moderní energetiky v ČR, EU i ve světě
  • Vliv – nejsme masová organizace, členové úzce spolupracují mezi sebou i s vedením asociace, vítáme každý jejich podnět

Více v našem informačním letáku

Druhy členství

Asociace AKU-BAT nabízí následující druhy členství:

  • Řádné členství – Řádní členové mohou využít všech výhod členství, které jsou shrnuty výše. Samozřejmostí je možnost hlasování na valné hromadě, aktivní ovlivňování chodu asociace či získávání pravidelných legislativních i veškerých dalších informací. Členové jsou přijati na základě rozhodnutí výkonného ředitele asociace.
  • Přidružené členství – Do kategorie přidruženého členství spadají pouze individuální členové, revizní technici, energetičtí auditoři, start-upy, menší firmy s vlastní bateriovou instalací v řádu desítek až stovek kW (např. průmyslové podniky, logistická centra, drobní živnostníci s vlastní baterií či/a FVE), vybraná zájmová sdružení apod. Tento typ členství je pouze informační, členům není umožněno hlasovat na valné hromadě a podílet se na chodu asociace. Každá žádost o přidružené členství podléhá posouzení výkonného ředitele po předchozí diskuzi s představenstvem asociace.
  • Členství v představenstvu – Jak již z názvu vyplývá, vedle všech výhod řádného členství zajišťuje toto členství místo v představenstvu asociace, kde členové rozhodují o nejdůležitějších krocích a navrhují celkové směřování AKU-BATu. Členy představenstva volí valná hromada.

Podmínky členství

Členem spolku AKU-BAT se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami spolku a platebním řádem spolku.

O udělení členství rozhoduje výkonný ředitel na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo spolku.

Členství v AKU-BATu oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech spolku jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.